Program Stravné

DSC_0229Program pre evidenciu stravníkov pre jedálne materských, základných, stredných i vysokých škôl a pre závodné jedálne.

Program umožňuje evidovať platby za stravné, školné, poplatky za ubytovanie a ďalšie služby pre jednotlivých aj viacnásobných stravníkov.

Platby a objednávky je možné sledovať vrátane dátumu a času zmeny.

Program vie triediť stravníkov do kategórií podľa typu platby, režimu stravovania, dotácií na stravu a umožňuje obsluhe tlačiť mesačné prehľady stravovania po jednotlivých kategóriách.

V programe Stravné je možné pracovať so všetkými typmi úhrad. Pre hotovostné platby možné vytlačiť pokladničný doklad, bezhotovostné úhrady je možné vykonávať formou inkasa hromadným príkazom, prevodom z účtu či zrážkou zo mzdy. Práca s platbami sa dá zautomatizovať pomocou modulu Banka.

Obsluha programu môže vykonávať hromadné prihlášky a odhlášky stravníkov po skupinách a tiež nastaviť stravovacie zvyklosti pre konkrétneho stravníka. Samozrejmosťou je tlač prehľadov s dennými aj mesačnými obratmi.

Program umožňuje export počtu stravníkov do programu MSklad.

 

Programy VIS sú koncipované formou stavebnice, preto si môžete vybrať a hradiť iba tie moduly, ktoré pre svoju prevádzku naozaj potrebujete.

Moduly programu Stravné

 

Chcete mať neustále aktuálny software?

Licenčná zmluva priebežnej aktualizácie

  • nárok na trvalé užívanie najnovšej verzie software
  • zrovnomernenie zaťaženia rozpočtu (náklady na software sú rozložené rovnomerne)
  • nečakaná zmena legislatívy vyžadujúca zmenu software nespôsobí mimoriadnu záťaž rozpočtu
  • neobmedzená možnosť dokupovať rozširujúce moduly iba za cenu modulu bez nutnosti úhrady aktualizácie celého software

Objednávka priebežnej aktualizácie programov