Program MSklad

DSC_8379Program pre vedenie skladovej evidencie pre prevádzky hromadného stravovania umožňuje špeciálne nastavenie pre školské jedálne , , , VŠ a závodné jedálne.

Vďaka intuitívnemu ovládaniu ponúka program  MSklad jednoduchú a prehľadnú evidenciu skladových príjemok a výdajok aj rýchle vytvorenie inventúrne zostavy. Uzávierku na konci mesiaca vykoná program.

Príjemky možné zapisovať podľa podľa dodacieho listu v celkovej alebo jednotkovej cene, v cene s DPH alebo bez. Výdajky je možné členiť podľa druhu výdaja a podľa druhu jedla.

Vďaka MSkladu môžete jednoducho sledovať viac nezávislých finančných limitov aj minimálne zásoby skladu.

Spotrebný kôš umožňuje vyhodnotenie spotreby jednotlivých skupín surovín - mlieko, vajcia, tuky, cukry, ovocie a ponúka kontrolu plnenia predpísaných hygienických noriem pre školské jedálne , a .

Spotrebný kôš vie sledovať oddelene spotrebu rastlinných a živočíšnych tukov, plnenie spotrebného koša si môžete vytlačiť za ľubovoľné obdobie.
Vyhodnotenie spotrebného koša možno rozdeliť podľa finančného limitu alebo podľa druhu výdaja.

Modul Finančná bilancia porovnáva skutočné náklady na suroviny s finančnou normou. V programe ju môžete sledovať za ľubovoľné obdobie a trendy za zvolené obdobie si môžete znázorniť aj graficky.

Finančnú bilanciu je možné sledovať zvlášť pre rôzne finančné limity, pre rôzne druhy jedál či samostatne pre pre hlavný a vedľajší výdaj.

Normovanie stravy umožňuje rýchlu prípravu jedálničkov s väzbou na vekové skupiny a počet stravníkov. Program v najnovšej verzii obsahuje posledné normy platné od 1.1.2015.

Vďaka modulu Normovanie si jednoducho vytvoríte žiadanku na daný deň podľa skupín a počtu stravníkov. Spätne ju ľahko opravíte podľa skutočnosti - množstvo materiálu, výmena materiálu, pridanie alebo zrušenie materiálu - a vytvoríte automatickú výdajku zo žiadanky.

 

Chcete mať neustále aktuálny  software?

Licenčná zmluva priebežnej aktualizácie

  • nárok na trvalé užívanie najnovšej verzie software
  • zrovnomernenie zaťaženia rozpočtu (náklady na software sú rozložené rovnomerne)
  • nečakaná zmena legislatívy vyžadujúca zmenu software nespôsobí mimoriadnu záťaž rozpočtu
  • neobmedzená možnosť dokupovať rozširujúce moduly iba za cenu modulu bez nutnosti úhrady aktualizácie celého software

 

Objednávka priebežnej aktualizácie programov